Internationales Samba-Festival Coburg

vom 11. – 13. Juli 2025