Internationales Samba-Festival Coburg

vom 14.-16. Juli 2023